2016-05-26

Bap Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları  • Üniversite gelirleri (hazine ve döner sermaye gelirleri) ile desteklenecek BAP projelerine ait bütçeyi planlamak, proje önerilerinin kabulü, değerlendirilmesi, karara bağlanması, desteklenmesi, bütçe akışının izlenmesi ve mevzuata uygun olarak kullanımını sağlamak,
  • Birimin sorumluluğundaki tüm proje türleri için verilen destekler kapsamında, proje önerileri ve raporları doğrultusunda, projelerde ihtiyaç duyulan harcama taleplerinin (mal/ malzeme/ hizmet alımları ve yolluk ödemeleri vb.) karara bağlamak,
  • Proje ödenekleri için gereken revize aktarım taleplerini karara bağlamak
  • Üniversitedeki birimlerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak bütçe olanakları çerçevesinde alt yapıların tamamlanmasını sağlamak,
  • Proje ara ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi ve projelerin planlanan şekilde tamamlanmasını sağlamak ve projelerin yayına dönüşmesini teşvik etmek,
  • Projelerin yürütülmesinde farklı birimlerdeki malzemelerin verimli olarak kullanımı için koordinasyon görevinde bulunmak,
  • Projelerden toplumla paylaşılmasında aracı olmak.